Bảo vệ dữ liệu hệ thống

Bảo mẫu - Cấp dưỡng

Bảo Mẫu - Cấp dưỡngBảo Mẫu - Cấp Dưỡng

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay29
mod_vvisit_counterHôm qua92
mod_vvisit_counterTuần này449
mod_vvisit_counterTuần trước1141
mod_vvisit_counterTháng này3115
mod_vvisit_counterTháng trước3528
mod_vvisit_counterTổng cộng310700

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.204.165.3
,
Today: Tháng 10 26, 2016KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 In
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 08:42

KEÁ  HOAÏCH  CHUYEÂN  MOÂN  THAÙNG  4

                                            NĂM HỌC  : 2011 – 2012

I/ CAÙC  TROÏNG  TAÂM

II/ BIEÄN  PHAÙP

               II. CHỈ TIÊU

-Sinh hoaït kyû nieäm ngaøy 30/4

 

-Caùc khoái CM tieáp tuïc giaûng daïy theo phân phi chöông trình của BGD (khoái 1, 2, 3, 4, 5).

-Chaám VSCÑ laàn 4 HK2 ngaøy 26/4/2012

 

-Keát thuùc thaùng ñieåm laàn 4 ngaøy 27/4/2012

-Caùc lôùp tieáp tuïc ñaêng kyù daïy toát vaø hoïc toát ñeå chaøo möøng ngaøy 30/4

-Hoaøn taát döï giôø vaøo ngaøy

-Ruùt kinh nghieäm vieäc daïy chöông trính lôùp 1, 2, 3, 4, 5 keát hôïp ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy

-Caùc khoái chuaån bò noäi dung oân taäp thi HK2

-Thoâng qua keát quaû khaûo saùt giöõa HK2 ñeå ruùt kinh nghieäm trong giaûng daïy

-Döï giôø sinh hoaït caùc khoái chuyeân moân

-Kyù duyeät giaùo aùn caùc khoái

 

-Caùc khoái chuaån bò toång keát chuyeân moân cuoái naêm

-Thöïc hieän chuyeân ñeà ôû tröôøng moân :

TNXH 2

- Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng CM ñeå chuaån bò oân taäp thi cuoái HK2

-HPCM hoïp giao ban taïi TVĐ

- Tham dự Sức sống mới từ phế thải .

- Các khối soạn đề tham khảo cuối HKII

 

- Keát hôïp vôùi CÑ vaø CÑ toå chöùc kæ nieäm ngaøy 30/4/2012

-Caùc khoái chuyeân moân  leân keá hoaïch giaûng daïy theo ñuùng phaân phoái chöông trình.

 

-GV caùc khoái thöïc hieän chaám VSCÑ theo keá hoaïch

-GV caùc khoái thöïc hieän vieäc toång keát ñieåm

-GVCN vaø HS caùc lôùp ñaêng kyù daïy toát vaø hoïc toát

-GV chuû ñoäng ñaêng kyù caùc tieát daïy toát

- GV lôùp 1, 2, 3,4, 5 goùp yù ruùt kinh nghieäm giaûng daïy chöông trình môùi

 

-Caùc khoái thoáng nhaát noäi dung oân taäp

-GVCN naém chaéc nhöõng hoïc sinh coù keát quaû khaûo saùt chöa cao ñeå giuùp ñôõ

-BGH cuøng caùc khoái hoïp chuyeân moân

 -HPCM thöïc hieän vieäc kyù duyeät

 

-GV caùc khoái chuaån bò caùc noäi dung cuoái naêm

-BGH vaø GV khoái 2 chuaån bò noäi dung thao giaûng

-GVCN caùc lôùp oân taäp toát caùc noäi dung troïng taâm

-HPCM tham döï

-Thầy Thông cùng HPCM

- Bám sát nội dung chương trình , chuẩn KTKN, nội dung giảm tải .

-100% CB – GV – CNV vaø HS tham gia

 

-100% caùc khoái CM giaûng daïy theo ñuùng phaân phoái chöông trình

 

-100% GV chaám VSCÑ

 

-100% GV thöïc hieän

-100% GV vaø HS tham gia

 

-100% GV tham gia ñaày ñuû

-100% GV lôùp 1, 2, 3, 4, 5 tham gia

 

 

-100% tham gia ñaày ñuû

-100% HS ñöôïc oân taäp ñaày ñuû

-100% GVCN quan taâm giuùp ñôõ hoïc sinh

-100% GV tham gia ñaày ñuû

-100% GV noäp  ñaày ñuû giaùo aùn vaø ñuùng thôøi gian.

-100% GV coù ñaày ñuû soá lieäu.

 

-100% GV khoái 1, 2, 3, 4, 5 tham gia xaây döïng tieát daïy.

-100% HS ñöôïc oân taäp

 

 

 

 

 

 

 

-         Lập đội tuyển .

  - 100% GVCN tham gia soạn đề KTCHKII nghiêm túc.

 

 

 

 

 

Ruùt kinh nghieäm thaùng 3 :

-         Ñaõ toå chöùc sinh hoaït kyû nieäm ngaøy 8/3/2012 vaø 26/3  và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cho HS toaøn tröôøng tham döï

-         Ñaõ toå chöùc khaûo saùt giöõa HK2   moân Toaùn vaø Tieáng vieät

-         Ñaõ hoaøn taát caùc bieåu maãu thoáng keâ giöõa HK2

-         Đã tổ chức ngày hội “Em tập viết đúng - viết đẹp”;

-         kết qủa:

1/ trang trí: Hạng 1: Khối 4

                   Hạng 2: Khối 1

                   Hạng 3: Khối 5

                   Khuyến khích: Khối 2;3

2/ Cá nhân tham dự cấp quận : Hạ Thanh Thảo               Lớp 1/2         ĐTB 10

                                                  Võ Thị Minh Nguyệt      Lớp 2/3         ĐTB 9.75

                                                 Vũ Ngọc bảo Trân           Lớp 3/2         ĐTB 9.75

                                                  Nguyễn Lê Thanh Thảo  Lớp 4/3        ĐTB 9.25

                                                  Võ Lan Vy                      Lớp 5/3        ĐTB 9.6

-         Ñaõ ñöa danh saùch hoïc sinh tham döï hoäi thi veõ tranh caáp Quận

-         Caùc khoái lôùp ñaõ hoïc taäp laïi caùch ñaùnh giaù cho ñieåm theo höôùng daãn cuûa Boä vaø Sôû

-         Caùc lôùp ñaõ ñaêng kyù tieát hoïc toát, GV ñaêng kyù tieát daïy toát

-         Ñaõ chaám VSCÑ laàn thöù 2 HKII

-         Keát thuùc thaùng ñieåm thöù 2 HKII

-         BGH ñaõ döï giôø sinh hoaït caùc khoái CM

-         GVCN ñaõ hoaøn taát vieäc vaøo  ñieåm trong hoïc baï

-         BGH ñaõ kyù duyeät giaùo aùn caùc khoái

-         Chưa thöïc hieän chuyeân ñeà

-         Ñaõ toå chöùc sinh hoaït học tập

 

 

Search

Video Clip

THÔNG TIN PHÁP LUẬT